Friday, 2 April 2021

Mobile Contact Number Jila Panchayat Rewa

 

कायाालय जिला पंचायत रीवा जिला रीवा (म0प्र0)

अबधक ाररयोंकक मयचाररयों‍क ी‍दू रभाष‍सूची

बबन्‍दुक्रमांक ‍– 9

क्रमांक नाम पद नाम पता एवं दूरभाष

1 2 3 4

1 श्री‍स्वबिल वानखड़ेआई.ए.एस. मुख्य‍क ाययपालन अबधक ारी 9425940062,

2 श्री‍ए.बी.‍खरे अबत.‍मुख्य क ाययपालन‍अबधक ारी 9425145310,

99934 57175

3 श्री डी.एस.‍सेंगर बनज‍सहायक 9425173410

4 श्रीमती‍स्मिता‍खरे पररयोजना अबधक ारी 94246 54219,

83196 34859

5 डा0 संजय‍बसंह बजला‍तक नीक ी बवशेषज्ञ 94247 41060

6 श्री बशव‍सोनी पररयोजना अबधक ारी‍(मनरेगा) 8770299392

7 श्री‍संदीप‍शुक्ला आडीटर (मनरेगा) 94243 15240

8 श्री‍राजेश‍शुक्ला सहा.पररयोजना अबधक ारी 94258 47145

9 श्रीमती‍फरहद‍जैव बजला समन्वयक ‍(एसबीएम) 8770376325

10 श्री‍रोबहत‍क ु मार‍पटेल सहायक संचालक ‍(हथक रघा) 94251 84709

11 श्रीमती‍नीलम‍राय लेखा अबधक ारी‍(डीआरडीए‍प्रशा.) 93012 01040

12 श्री‍बवनायक ‍प्रसाद‍पाण्डेय‍ सहायक पररयोजना‍अबधक ारी 94246 70021

13 श्री‍बवनोद‍क ु मार‍पाण्डेय सहा. पररयोजना‍अबधक ारी‍(डीआरडीए) 99770 03122

14 श्रीमती‍आभा‍बसंह सहा. पररयोजना‍अबधक ारी‍(डीआरडीए) 94258 66826

15 श्रीमती‍अपणाय‍दीबक्षत टास्क मैनेजर‍(एमडीएम) 97529 31895

16 श्रीमती‍पुष्पा‍बरपाठी क्वाबलटी मानीटर‍(एमडीएम) 94258 30970

17 श्री‍पी0एल0सोनी पी.ए. टू .‍अध्यक्ष 99932 06699

18 श्री‍इन्द्रभान‍शुक्ला लेखापाल (क लेक्टर‍दर) 80853 18622

19 श्रीमती‍उमंग‍श्रीवास्तव लेखापाल (एसबीमए) 85180 40991

20 श्री‍उमेश‍क ु मार‍दुवे सहायक वगय‍-2 98937 41931

21 श्रीमती‍संगीता‍यख्मी‍(डीआरडीए) स्टेनो टाईबपस्ट 70894 69724

22 श्री‍टी.डी.पाण्डेय सहायक वगय‍-2 88899 05598

23 श्री‍राक े श‍श्रीवास्तव सहायक वगय‍-2 62608 11455

24 श्री‍आर.सी.‍गायक वाड़ सहायक वगय‍-2 9630413375

25 श्री‍राम‍क लेश‍बमश्रा सहायक वगय‍-2 99770 25930

26 श्री‍सी0एल0 गौतम सहायक वगय‍-3 97529 69312

27 श्रीमती‍नासरा‍खान सहायक वगय‍-3 90397 48886

28 श्री‍बसद्धमुबन‍नाबपत सहायक वगय‍-3 92003 40734

29 श्री‍अस्मखलेश‍बमश्रा सहायक वगय‍-3 90398 94535

30 श्री‍बगरीश‍क ु मार‍साक े त सहायक वगय‍-3 93991 16567

31 श्री‍योगेन्द्र‍बहादुर‍बसंह सहायक वगय‍-3 98932 35295

32 श्री‍धनन्जय‍शमाय सहायक बशक्षक 8085548949

33 श्री‍ब्रम्हानन्द‍शमाय डाटा इन्ट्र ी‍आपरे टर 88780 82733

34 श्री‍शरद‍श्रीवास्तव डाटा इन्ट्र ी‍आपरे टर 9424338577

35 श्री‍भूपेन्द्र‍शुक्ला डाटा इन्ट्र ी‍आपरे टर 79872 49663

36 श्री‍रामचन्द्र‍क े शरवानी डाटा इन्ट्र ी‍आपरे टर 93018 11187

37 श्री‍बदवास्कर‍शुक्ला डाटा इन्ट्र ी‍आपरे टर 83195 22749

लोकप्रिय पोस्ट